Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE - komunikat dla mieszkańców!

Szanowni Państwo!
 

Informuję, że do dnia 30.06.2017 roku będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu:
1.       Instalacji kolektorów słonecznych
Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.
2.       Instalacji fotowoltaicznych
 
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp. Planowana jest możliwość dofinansowania instalacji o mocy 2 -6 kWp 
W pozostałej części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
UWAGA!
W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.
Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 30.06.2017r. do godziny 14:00 złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, osobiście (pokój nr 10), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu wypełnioną deklarację uczestnictwa.
Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie (pokój nr 10 lub Biurze Obsługi Interesanta BOI) oraz na stronie internetowej: www.slesin.pl
Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu (63) 270-40-11 wew. 40 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 10.
Osoba odpowiedzialna za projekt: Jacek Sobiegraj Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w/w. projekcie odbędzie dnia 04.07.2017 o godzinie 16:30
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie (tymczasowa siedziba przy ulicy Napoleona) Podczas spotkania zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, sposobach wykorzystania energii odnawialnej, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją.

Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

Załączniki:

Deklaracja-mieszkanca-fotowoltaika.doc

Deklaracja-mieszkanca-kolektory-sloneczne.docx

REGULAMIN.docx

UMOWA-UZYCZENIA.docx

Umowa-zawierana-miedzy-gmina-a-mieszkancami.docx

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: