Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Często zdawane pytania

 

1. Pytanie:

Gmina Ślesin zwraca się z pytaniem odnośnie Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii - projekt parasolowy.

Co w sytuacji kiedy w trakcie realizacji projektu część zdeklarowanych mieszkańców zrezygnuje z udziału w przedsięwzięciu i nie będzie kolejnych chętnych na ich miejsce?

 

Odpowiedź:

Beneficjent projektu parasolowego (jst/związek jst) aplikując o wsparcie w ramach Poddziałania 3.1.1 WRPO 2014+ zobowiązany jest do wyboru odbiorców ostatecznych projektu w taki sposób, by realizowany projekt spełniał wymogi określone w Regulaminie konkursu dotyczące m.in. minimalnych i maksymalnych mocy instalacji powstałych w ramach inwestycji.

Ponadto, zwracam uwagę, że aplikując o wsparcie Wnioskodawca zobowiązuje się do osiągnięcia określonych wskaźników produktu oraz rezultatu (ich osiągnięcie jest weryfikowane przez IZ WRPO 2014+ zarówno podczas realizacji projektu jak i po jego zakończeniu), a niewywiązanie się z osiągnięcia wskazanych we wniosku założeń projektu może skutkować np. koniecznością nałożenia korekty finansowej czy też, w ostatecznym przypadku, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dlatego też, Wnioskodawca aplikujący o wsparcie winien dołożyć wszelkich starań by zagwarantować trwałość projektu, jego stabilność finansową oraz kompleksową realizację wszystkich jego założeń.

 

 

2. Pytanie:

Proszę o informację na temat poziomu pomocy (do 85% czy 60%) w ramach projektu parasolowego w sytuacji gdy mieszkaniec Gminy przystępującej do projektu w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii ma w budynku,  w którym mieszka zarejestrowaną działalność gospodarczą.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, w przypadku gdy odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, przekazanie przez jst instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego będzie się wiązało z udzieleniem pomoc de minimis przez Beneficjenta projektu. Beneficjent projektu udziela pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, które to Rozporządzenie określa możliwą kwotę oraz poziom udzielanej pomocy.

 

 

3. Pytanie:

Czy jeżeli w nieruchomości, na terenie której planowana jest realizacja projektu jest prowadzona działalność gospodarcza (prowadzona przez inną osobę niż właściciela nieruchomości) to czy w tym przypadku mamy do czynienia z pomocą de minimis i czy dofinansowanie będzie wówczas na poziomie do 60%?

 

Odpowiedź:

W przypadku projektów parasolowych maksymalny poziom dofinansowania (środki przekazywane przez IZ WRPO 2014+ do Wnioskodawcy, czyli Jednostki Samorządu Terytorialnego)  wynosi zawsze 85%.

Gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci  lub odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą wtedy środki uzyskane w ramach konkursu Wnioskodawca (Jednostka Samorządu Terytorialnego)  przekazuje Odbiorcy końcowemu projektu w formie pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zapisami w Regulaminie konkursie dot. pomocy de minimis.

W przypadku dalszych pytań prosimy o doprecyzowanie pytania w kwestii na jakiej zasadzie prowadzona jest działalność gospodarcza w budynku mieszkalnym.

 

 

4. Pytanie:

Zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. VIII Informacje dodatkowe, lit. E, pkt. 9 w przypadku gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci, 2. Zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. VIII Informacje dodatkowe, lit. E, pkt. 9 w przypadku gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci, albo odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą to przekazanie przez JST instalacji OZE do użytkowania Odbiorcy ostatecznego będzie się wiązało z udzieleniem pomocy de minimis. Pytanie w związku z tym brzmi: czy te zapisy dotyczą już końcowego przekazania instalacji odbiorcy ostatecznemu na własność po upływie okresu trwałości? W zapisach jest mowa tylko o przekazaniu do użytkowania, więc w takim razie jeśli dotyczy to użytkowania to czy w tej sytuacji mamy też do czynienia z dofinansowaniem 60%?

 

Odpowiedź:

Zapisy te dotyczą przekazywania uzyskanych  do użytkowania instalacji pozyskanych  ze środków w ramach konkursu przez Gminę odbiorcom końcowym zgodnie z zasadą opisaną w odpowiedzi na pyt. nr 1.

 

 

5. Pytanie:

Czy w ramach projektu kosztem kwalifikowanym będzie umieszczenie na ścianie budynku kolektorów  słonecznych lub paneli fotowoltaicznych,  którego dach jest pokryty azbestem? Czy jeżeli właściciel budynku który jest pokryty azbestem zobowiąże się do wymiany dachu to czy można przyjąć taki wniosek i uwzględnić taką osobę jako uczestnika projektu parasolowego?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu nie ma ograniczeń dotyczących montażu instalacji na dachach pokrytych azbestem.

 

 

6. Pytanie:

Kto powinien przygotować dokument „projekt techniczny”, aby mógł być to koszt kwalifikowany w ramach kosztów ogólnych.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w projekcie parasolowym Wnioskodawca (tj. jst/związek jst) przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą odbiorcy ostateczni projektu, a zatem co do zasady, to Wnioskodawca winien być podmiotem ponoszącym koszy projektu.

 

 

7. Pytanie:

Czy jeśli mamy do czynienia z działkowiczami, którzy maja budynek posadowiony na działce, której właścicielem jest Gmina Ślesin, budynek nie ma nadanego numeru adresowego, a właściciel budynku ma zameldowanie w tym budynku. Czy może taka osoba składać wniosek do proj. parasolowego?

 

Odpowiedź:

W przypadku jeżeli domek działkowy spełnia wszystkie wymagania dotyczące budynku mieszkalnego jest dopuszczony – jest dopuszczony do zamieszkania całorocznego (traktowany jest jako budynek mieszkalny) i osoby zamieszkujące mają np. meldunek stały (zamieszkują cały rok) to co do zasady nie ma przeciwwskazań co do składania wniosku przez użytkowników takich budynków. Ponadto zwracam uwagę, że na etapie aplikowania o dofinansowanie Wnioskodawca winien jest przedstawić dokumentację dotyczącą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowalne / na cele realizacji projektu dla każdego budynku, na którym będzie montowana instalacja OZE . 

 

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: