Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej zostały zamieszczone ostateczne dokumenty wraz z zarządzeniem dotyczącym regulaminu projektu parasolowego, umowy między Państwem, a Gminą, umowy użyczenia oraz deklaracji. Dokumenty są dostępne w zakładce dokumenty. Proszę o zapoznanie się z umowami, gdyż najbliższym czasie będą Państwo zapraszani do ich podpisania. W zakładce znalazły się także oświadczenia, które będziecie Państwo także podpisywali przy okazji zawierania umów. Oświadczenia te są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie informuję, że w związku z weryfikacją Państwa deklaracji oraz informacjami z IZ WRPO, dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej, informuję że w przypadku zarejestrowanej działalności pod podanym adresem (nie musi być ona tam prowadzona) mamy do czynienia z pomocą de minimis, a co za tym idzie muszą Państwo wypełnić stosowne oświadczenie, które także znajduje się w zakładce dokumenty. Oświadczenie proszę wypełnić w trzech egzemplarzach i proszę przynieść ze sobą w dzień podpisywania umowy. Pomoc de minimis będzie przekazywana przez Gminę, a nie przez IZ WRPO. Wartość dofinansowania – wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR. Maksymalna wartość dofinansowania kosztów objętych pomocą de minimis - 700 000,00 PLN.

Na stronie w zakładce dokumenty zostały także umieszczone warunki techniczne dla instalacji fotowoltaicznej wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Umowy będą podpisywane w najbliższym czasie. Zostaną Państwo poinformowani o dacie i godzinie podpisania umowy.

 

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Zaborowski

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: